8-1, Queen of Martyrs

Share on facebook

Một phút thật hữu ích. Chia sẻ Phút Maria của bạn.

Đức Mẹ ở đây 1.440 phút mỗi ngày. Xin mau trở lại!

Xin đừng đụng đến bàn phím hoặc chuột. Hãy dành thời gian này tuyệt đối cho Mẹ.

Xin cám ơn!

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.

Đặt làm trang chủ