4-10, Assumption of Mary

Share on facebook

Isang minutong lumipas at ginamit sa mabuti! Ibahagi mo sa iba ang minutong ito na inialay mo kay Maria.

Si Maria ay narito isang libo apat na raan at apatnapung minuto araw-araw. Bumalik kang muli!

Huwag mong galawin ang iyong mouse o keyboard, gamitin mo ang oras na ito para sa kanya nang buong-buo.

Maraming Salamat po!

Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoon Diyos ay sumasaiyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat,
at pinagpala naman ng anak mong si Hesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos,
patawarin mo kaming makasalanan ngayon
at kung kami'y mamamatay, AMEN

Gawin mo itong homepage ko.